His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of the Kings

งานแถลงข่าว
โครงการประกวดภาพถ่าย
ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง

งานแถลงข่าว
โครงการประกวดภาพถ่าย ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง

 การแถลงข่าวการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง


วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 

จัดงานแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง 

โดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. 

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดฯ 

และคณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกภาคส่วน 

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ อรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


การจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง ในครั้งนี้ สำนักงาน กปร. จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ 

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ 

การพัฒนาดิน การเกษตรพลังงานทดแทน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบันมีถึง ๔,๓๕๐ โครงการ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ 

อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ 

และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

สำนักงาน กปร. จึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง ขึ้น ให้สาธารณชนทั่วไปได้ประจักษ์โดยทั่วกัน 


การประกวดฯ ในครั้งนี้แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

ประเภท (พิเศษ) เด็กเล็ก (ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี) 

ประเภทนักเรียน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ ๑-๖ หรือ ปวช. และอายุไม่เกิน ๒๐ ปี) 

ประเภทเยาวชน (นิสิตนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรีและโท ที่กำลังศึกษาอยู่ และอายุไม่เกิน ๒๕ ปี) 

ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป) 

รางวัลจากการประกวดฯ ทั้ง ๓ ประเภท ยกเว้น ประเภท (พิเศษ) เด็กเล็ก 

รางวัลที่ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 

รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 

รางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 

รางวัล (พิเศษ) ประเภทเด็กเล็ก (ประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี) ประกอบด้วย 

รางวัลดีเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท 

รางวัลดีมาก พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท 

รางวัลดี จำนวน ๓ รางวัล พร้อมทุนการศึกษา รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท 

ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ


นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) 

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ในครั้งนี้ 

ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวงานของในหลวงว่า 

ผู้ส่งภาพถ่ายจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิด 

พร้อมเล่าเรื่องราวของภาพให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวกัน ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด 

ทั้งนี้ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ประเภทเดียวเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน ๔ ภาพต่อคน 

รายละเอียดการคัดเลือกภาพจะพิจารณาจากความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเทคนิคการถ่ายภาพ (สี แสง เงา) 

และแนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อประกวดโดยรวม 

โดยน้ำหนักการให้คะแนนที่ ๕๐/๓๐/ และ๒๐ คะแนนตามลำดับ 


สำหรับการถ่ายภาพและเรื่องราวทั้งหมดจากการประกวดฯ

สำนักงาน กปร. จะนำมาร้อยเรียงเป็นผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มารวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. 

พร้อมกับจะได้นำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมภาพที่สื่อความหมายถึงงานของในหลวงต่อไป

การส่งภาพเข้าประกวดฯ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ 

ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th

และสามารถส่งภาพเข้าประกวดด้วยตนเอง 

หรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงาน กปร. 

หรือที่อยู่ของฝ่ายประสานงานโครงการฯ 

หรือส่งทางอีเมลล์ [email protected]

หรืออัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บไซต์ www.ourkingdevelopment.com

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเปิดรับภาพในระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

และจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. และเว็บไซต์การประกวดฯ รวมถึงทางสื่อต่างๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖ 

หรือฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ ๐-๒๗๓๕-๖๙๘๘ 

และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง www.facebook.com/ourkingdevelopment


สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

มิถุนายน ๒๕๕๖


*********


ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานพระราชดำริ: สุปราณี จิตต์ปราณีชัย

E-mail: ThaiKing9@gmail.com

Subscribe To My Website


Thank you

Thank you for contacting us. I will get back to you as soon as possible.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
 

ThaiKing9® All Rights Reserved.