His Majesty King Bhumibol Adulyadej

The Greatest of the Kings

โครงการประกวดภาพถ่าย ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง


โครงการประกวดภาพถ่าย ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง


หลักการและเหตุผล:

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนแก่พสกนิกรชาวไทย 

ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ การพัฒนาดิน การเกษตร พลังงานทดแทน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,350 โครงการ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สามารถถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 

จึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวงประจำปี 2556 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมกับมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึง งานของในหลวงให้สาธารณชนทั่วไปได้ชื่นชมโดยทั่วกัน


วัตถุประสงค์:

เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมากพระราชดำริ ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ร่วมกับทางสำนักงาน กปร. 

เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น


กติกาการส่งภาพประกวด:

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประเภทเด็กเล็ก (ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี)

ประเภทเยาวชน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่1-6 หรือ ปวช. ปวส. และอายุไม่เกิน 20 ปี)

ประเภท นิสิต นักศึกษา (กำลังศึกษาหรือจบแล้ว ระดับปริญาตรีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 25 ปี)

ประเภท ประชาชนทั่วไป (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)


เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด:

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง ประจำปี 2556” 

เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คณะกรรมการจัดประกวด จึงบัญญัติเงื่อนไขและข้อบังคับที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น 

กรณีส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ให้บรรจุไฟล์งานลงในแผ่นซีดี หรือดีวีดี 

และส่งผ่านทางช่องทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้ คือ

ส่งด้วยตนเอง 2 ช่องทาง คือ (ส่งพร้อมใบสมัคร) 

ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

หรือที่ฝ่ายประสานงาน บริษัท เบรฟฮาร์ทมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ส่งทางไปรษณีย์ 2 ช่องทาง คือ (ส่งพร้อมใบสมัคร)

ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700 (วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถ่าย")

หรือที่ฝ่ายประสานงาน บริษัท เบรฟฮาร์ทมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เลขที่ 1056/61 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถ่าย")

การอัพโหลดไฟล์ส่งทางเวปไซต์ www.ourkingdevelopment.com (เฉพาะไฟล์ .jpeg เท่านั้น)

ส่งทาง email : [email protected]

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องDigital และกล้องบรรจุฟิล์ม 

ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง 

และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ถ่าย ถึงวันหมดเขตรับภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 9 กันยายน 2554) 

ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล 

และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff ไม่รับภาพที่เป็น RAW หรือไฟล์นามสกุลอื่น 

(เมื่อได้รับรางวัล ผู้จัดจะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ) 

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากภาพใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ 

หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย

ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิด 

พร้อมเล่าเรื่องราวของภาพที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันอันเป็นการแสดงถึงผลงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการ (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) 

หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด (ดูรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ที่ http://www.rdpb.go.th)

ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง 

ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) 

และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี -แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น 

ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ในแต่ละประเภทของการประกวดเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 4 ภาพ

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน 

ไม่ว่าจะเป็นการประกวด ในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด 

ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน 

เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่

หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ 

ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน แต่หากปรากฏทราบภายหลังวันตัดสินว่ามีการฝ่าฝืน 

หรือพบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดภาพใดเข้าข่ายผิดกติกา คณะกรรมการจัดประกวดสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาตัดสิทธิ์ภาพนั้นได้

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง ประจำปี 2556” 

และคณะกรรมการจัดประกวดตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

คณะผู้จัดงาน (สำนักงาน กปร.) มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ 

และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ 

ทั้งนี้สำนักงาน กปร. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย 

ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด


เกณฑ์การตัดสิน:

คณะกรรมการจะพิจารณาผลงาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ดังนี้

- แนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อประกวดโดยรวม ๒๐ คะแนน

- ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบ ๕๐ คะแนน

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเทคนิคการถ่ายภาพ (เช่น สี แสง เงา) ๓๐ คะแนน


คณะกรรมการตัดสิน:

ประธานและรองประธานคณะกรรมการตัดสิน

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ประธานกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย

คณะกรรมการตัดสินภาครัฐ จำนวน 4 ท่าน

นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ กรรมการ

นายประสาท พาศิริ ผู้อำนวนการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2 กรรมการ

นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ กรรมการ

นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ กรรมการ

คณะกรรมการตัดสินจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ท่าน

นายกนก สุริยสัตย์ อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ กรรมการและเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ เจ้าของกิจการร้านแว่นตา มิสเตอร์อาย เซ็นทรัลเวิลด์

คณะกรรมการตัดสินจากสมาคมช่างภาพภาคสื่อมวลชน จำนวน 4 ท่าน

นายยิ่งศักดิ์ ตรงต่อศักดิ์ อดีตหัวหน้าช่างภาพหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายมานิตย์ ฟูลีวัฒนกิจ กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เกียฮั้ว

นายสุรเชษฐ์ วัชรวิศิษฏ์ หัวหน้าช่างภาพหนังสือเดลินิวส์

นายธเนศ งามสม นักเขียน และช่างภาพประจำอนุสาร อสท.


รางวัล:

- ประเภทเด็กเล็ก (ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี)

รางวัลดีเยี่ยม ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลดีมาก ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลดี รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

- ประเภทเยาวชน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่1-6 หรือ ปวช. ปวส. และอายุไม่เกิน 20 ปี)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

- ประเภท นิสิต นักศึกษา (กำลังศึกษาหรือจบแล้ว ระดับปริญาตรีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 25 ปี)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

- ประเภท ประชาชนทั่วไป (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 (วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถ่าย")

ฝ่ายประสานงาน บริษัท เบรฟฮาร์ทมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

เลขที่ 1056/61 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถ่าย")

www.ourkingdevelopment.com

E-mail:[email protected]


ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานพระราชดำริ:

สุปราณี จิตต์ปราณีชัย

E-mail: [email protected]

 

Subscribe To My Website
Thank You

Thank you for contacting us. I will get back to you as soon as possible.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
 

ThaiKing9® All Rights Reserved.